Гарчиг Огноо
1 Монгол Улс дахь ХБИ-ийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тогтолцоог бэхжүүлэх төсөл 2021-06-11
2 Түншлэлд суурилсан техникийн болон мэргэжлийн боловсрол, сургалт төсөл 2021-06-11
3 “Малчдын нийгмийн хамгааллыг өргөжүүлж, бэлэн байдлыг сайжруулах нь” төсөл 2021-06-11
4 “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь” төсөл 2021-06-11
5 “Ковид-19 ийн нийгэм, эдийн засгийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, салбар дундын уялдаа, хүртээмжтэй хариу арга хэмжээг дэмжих” төсөл 2021-06-11
6 Эдийн засгийг төрөлжүүлж, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах хүрээнд албан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл 2021-06-11
7 Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл 2021-06-11
8 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангах, үйлчилгээг сайжруулах төсөл 2021-06-11
9 Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төсөл 2021-06-11
10 Үр ашигтай нийгмийн халамжийн тогтолцооны чадавхийг бэхжүүлэх төсөл 2021-06-11
11 Олон нийтэд түшиглэсэн урт хугацааны тусламж үйлчилгээг хөгжүүлэх төсөл 2021-06-11
Дээш