Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангах, үйлчилгээг сайжруулах төсөл

Санхүүжүүлэгч:

Азийн хөгжлийн банк, ЖАЙКА

Санхүүжилтийн төрөл

Буцалтгүй тусламж

Төсөл хэрэгжих хугацаа:

2018 - 2022 

Төслийн зорилго:

ХБИ-ийн бие даах чадварыг дээшлүүлж, нийгэм эдийн засагт тэдний оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх

Хүрэх үр дүн:

·   Хөгжлийн бэрхшээлийг эрт илрүүлэх чадавхи бэхжүүлж, институтчлэх

·         ХБИ-дэд чиглэсэн үйлчилгээний хүртээмж сайжруулах  

·         ХБИ-дэд чиглэсэн орчны хүртээмжийг  сайжруулах  

·         ХБИ-ийн хөдөлмөр эрхлэлтийг сайжруулах  

·         ХБИ-ийг дэмжих стратегийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх

Дээш