Монгол Улс дахь ХБИ-ийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тогтолцоог бэхжүүлэх төсөл

Санхүүжүүлэгч:

Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (Japan International Cooperation Agency)

Төсөл хэрэгжих хугацаа:

2021.02-2024.12 (Нийт 4 жил буюу 47 сар)

Хамтрагч байгууллага/ оролцогч талууд:

Монгол Улсын Засгийн газар, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Тэргүүлэх зорилт:

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаанд дэвшилт гаргаж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амжиргаа, нийгмийн оролцоог сайжруулах

Төслийн зорилго:

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны тогтолцоог бэхжүүлж, бодитоор хэрэгжүүлэх

Хүрэх үр дүн:

·   Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн төлөвлөгөөг боловсруулах;

·   Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн төлөвлөгөөний дагуу ажлын байранд дадлагажуулагчийг бэлтгэх сургалтад шаардлагатай сурах бичиг, материалыг боловсруулж, сургалт зохион байгуулах;

· Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийг бодитоор хэрэгжүүлэх механизмыг бүрдүүлэх;

·   Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөлтэй холбоотой олон нийтийн мэдээлэл, нөлөөлөл (Ялангуяа ААН-д нөлөөлөх)-ийн үйл ажиллагаанд чиглэсэн бусад шаардлагатай арга хэмжээ авах.

 

Дээш