“Малчдын нийгмийн хамгааллыг өргөжүүлж, бэлэн байдлыг сайжруулах нь” төсөл

Санхүүжүүлэгч:

·         НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтарсан сан

·         НҮБ-ын Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага

 

Санхүүжилтийн төрөл

Буцалтгүй тусламж

Төслийг хэрэгжүүлэгч байгууллага:

·         Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага;

·         Монгол Улсын Засгийн газар- Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Төсөл хэрэгжих хугацаа:

2020-2022

Төслийн зорилго:

Малчдын нийгмийн даатгалын талаарх мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, тэдний бизнесийн санаа, хоршооны үйл ажиллагааг сайжруулах, хэрэгжүүлэх, шинэ технологи, инновацийг ашиглах замаар  хамрагдалтыг нэмэгдүүлж, малчин өрхийн ган, зуд гэх мэт байгалийн гамшиг, цочролд бэлэн байдлыг нэмэгдүүлэх, цочролын дараах нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулахад оршино.

Дээш