Олон нийтэд түшиглэсэн урт хугацааны тусламж үйлчилгээг хөгжүүлэх төсөл

Санхүүжүүлэгч:

 Азийн Хөгжлийн банк

Санхүүжилтийн төрөл

Буцалтгүй тусламж

Төсөл хэрэгжих хугацаа:

2021-2022 

Төслийн зорилго:

Ахмад настнуудад зориулсан УХТҮ-ний мэдлэгийн баазыг бий болгох;

Орлого багатай орчинд ажиллах, чанартай, хямд үйлчилгээг тогтвортой үзүүлэх, олон нийтэд түгээх боломжтой шинэлэг үйлчилгээний загварыг боловсруулах;

Бүс нутагт УХТҮ-ний мэдлэгийг хуваалцах, сүлжээг бэхжүүлэх.

Хүрэх үр дүн:

Олон нийтэд түшиглэсэн ахмад настнуудад урт хугацаанд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний шинэ загварыг туршин нэвтрүүлэх

Дээш