Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл

Санхүүжүүлэгч:

Дэлхийн банк

Санхүүжилтийн төрөл

Хөнгөлөлттэй зээл

Төсөл хэрэгжих хугацаа:

2017-2022

Төслийн хамрах хүрээ:

НДЕГ, ХХҮЕГ

Төслийн зорилго:

Нийгмийн халамжийн хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, чадавхийг бэхжүүлэх, Нийгмийн халамжийн дизайн, хамрах хүрээ, үйл ажиллагаа, үр дүнг бэхжүүлэх

Хүрэх үр дүн:

·         Нийгмийн хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх

·         Нийгмийн халамжийн дизайн, хамрах хүрээ, үйл ажиллагаа, үр дүнг бэхжүүлэх,  

Дээш