Гарчиг Огноо
1 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ - Залуучуудын сайн дурын ажлын хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох хүрээнд холбогдох хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт, журам, стандартын төсөл, сайн дурын ажлын арга зүйн удирдлага, зохион байгуулалтыг сайжруулах зөвлөмж боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ 2022-11-02
2 INVITATION FOR BIDS - G1: Supply of Office Furniture and Toy Library for PWD and CWD in 6 aimags 2022-10-12
3 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ - Хүүхэд, гэр бүлтэй ажиллах нийгмийн ажлын мэргэжлийн удирдлагын заавар, нийгэм, сэтгэл зүйн үйлчилгээний хувилбар, арга зүй боловсруулахад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 2022-10-03
4 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ 2022-09-23
5 CONTRACT AWARD NOTICE - G1 – Assistive Technology and Equipment Resource Package for PWD and CWD in 6 aimags 2022-09-16
6 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ - “Эрэгтэйчүүдэд зориулсан нийгэм, сэтгэл зүйн цогц үйлчилгээг тодорхойлох, үйлчилгээний арга зүй, аргачлал” боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ 2022-08-02
7 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ - Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцын 10 дугаар тайлангийн зөвлөмжийг орчуулах, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх салбар дундын төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ 2022-08-02
8 Contract Award Notice 2022-07-05
9 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтнуудын чадавхыг бэхжүүлэх цахим сургалтын программ хангамж нийлүүлэх, суурилуулах 2022-06-22
10 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн системийн серверийн программ хангамж, лиценз нийлүүлэх, суурилуулах 2022-06-22
11 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн системийн серверийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, суурилуулах 2022-06-22
12 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ - Хүүхдийн хөгжлийн үйлчилгээний төсөв төлөвлөх, хуваарилах аргачлал боловсруулах, санхүүжүүлэх зардлын норматив тогтоох чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ 2022-06-10
13 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын протезын үйлдвэр болон мэргэжлийн боловсрол, ур чадвар олгох сургуульд туслах технологи, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 2022-06-08
14 CONSULTANCY RECRUITMENT NOTICE (RE-ADVERTISEMENT) 2022-06-03
15 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2022-05-31
16 INVITATION FOR BIDS - G1: Assistive Technology and Equipment Resource Package for PWD and CWD in 6 aimags 2022-05-30
17 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ - “Кейс шийдвэрлэлт”-ийг эмхэтгэсэн хэрэглээний гарын авлага боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ 2022-05-03
18 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - G2 Багц: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын протезын үйлдвэр болон мэргэжлийн боловсрол, ур чадвар олгох сургуульд туслах технологи, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 2022-04-11
19 ҮНИЙН САНАЛЫН УРИЛГА - G9E – Олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх компанит ажил: Вэбсайтын болон цахим хөтөлбөр бэлтгэх 2022-03-25
20 ҮНИЙН САНАЛЫН УРИЛГА - W5 – ХБХХЕГ-ын Протезын үйлдвэрийн агааржуулалтын системийн шинэчлэлийн ажил 2022-03-15
Дээш