Гарчиг Огноо
1 “АЛСЫН ХАРАА-2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГОД ТУСГАГДСАН ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРЫН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2022 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ 2023-01-04
2 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт 2021 он 2023-01-04
3 Шинэ сэргэлтийн бодлогод туссан Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарт хамаарах зорилт, арга хэмжээний 2022 оны хэрэгжилт 2023-01-04
4 Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд туссан Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарт хамаарах зорилт, арга хэмжээний 2022 оны хэрэгжилт 2023-01-04
5 Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд туссан Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт 2023-01-04
6 Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд туссан Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарт хамаарах зорилт, арга хэмжээний 2022 оны хэрэгжилт 2023-01-04
Дээш