Харьяа агентлаг, байгууллагуудын тушаал

 

Журам, дүрэм, зааврын нэр

Батлагдсан огноо

Тогтоол, тушаал, шийдвэрийн дугаар

Нэмэлт тайлбар

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

1

Журам шинэчлэн батлах тухай /Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэврийн даатгалын шимтгэл тооцох, төлбөр хийх, тайлагнах журам/

2009.04.07

А/131

 

2

Журам шинэчлэн батлах тухай - Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны харилцааг зохицуулах журам

2010.03.26

А/108

 

3

Аргачлал шинэчлэн батлах тухай - Даатгуулагчийн үндсэн ажил олгогчоос гадна нэг буюу түүнээс дээш байгууллагад ажиллан илүү төлсөн шимтгэлийг буцаан олгох аргачлал

2013.05.02

А/197

 

4

Даатгуулагч (иргэн)-ийнхөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоосон актын маягтыг хэрэглэх журам”

2015.05.21

А/68

 

5

Журам шинэчлэн батлах тухай - Даатгуулагчийг сувилалд эмчлэн сувилахад баримтлах журам

2015.06.09

А/80

 

6

Журам батлах тухай – НД байгууллагад даатгуулагч, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, мэдээллийг хүлээн авах, хянан шийдвэрлэх журам

2015.12.08

А/171

 

7

Журам батлах тухай - Тэтгэвэр авагч тэтгэвэр авах банкаа сонгох, өөрчлөхтэй холбоотой үйлчилгээ үзүүлэх журам

2016.11.11

А/42

 

8

Журам батлах тухай - Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын байгууллагын байцаагч /ажилтан/-ийн үйлчлүүлэгчтэй харилцах журам

2016.12.07

А/61

 

9

Журам батлах тухай - Тэтгэвэр урьдчилан олгох журам

2017.02.24

А/35

 

10

Тайлангийн маягтын заавар шинэчлэн батлах тухай – Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын бүртгэл, тайлан, тэмдэглэл, актын маягтын загвар

2017.05.18

А/88

 

11

Малчин даатгуулагчид өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоход баримтлах шинэчилсэн заавар

2018.02.02

А/09

 

13

Заавар шинэчлэн батлах тухай – НД байгууллагын хяналт шалгалтын нэгдсэн заавар

2018.10.26

А/186

 

14

Цахим хяналт шалгалтын ажлын заавар

2019.3.18

А/50

 

15Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад ажиллаж, амьдарч буй иргэдийг нийгмийн даатгалд хамруулах, шимтгэлийг санд төвлөрүүлэх, тайлан мэдээ гаргах журам2021.03.09А/35
16Ажил, хөдөлмөр эрхэлж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн тэтгэвэх авагчийн тэтгэвэрийг өөрчлөн тогтоох журам2021.03.23А/43
17Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын хамтарсан магадлал зохион байгуулах заавар, Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын дахин магадлал зохион байгуулах заавар2021.06.28A/85
18Магадлагч эмчийн дүрэм2021.06.28A/83
19Ажил, мэргэжлийн жишиг цалинг үндэслэн тэтгэвэр тогтоолгох сарын дундаж хөдөлмөрийн хөлсийг тодорхойлход баримтлах журам2021.10.26A/132
20Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын шинжээч эмч, төрөлжсөн мэргэжлийн эмчийг сонгон шалгаруулах журам, Үнэлгээний хуудас2021.12.09A/166
21Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадалах комиссын нүүдлийн хурал зохион байгуулах заавар, Салбар болон орон нутгийн эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын нүүдлийн хурал зохион байгуулах төлөвлөгөөний маягтын загвар, Салбар болон орон нутгийн эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын нүүдлийн хурал зохион байгуулсан тайлангийн маягт загвар2021.12.09A/170
22Тэтгэвэр тогтооход шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах журам2022.02.24A/31

Гэр бүл, хүүхэд, зауулуучуудын хөгжлийн газар

1

“Ёс зүйн зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмын шинэчлэн батлах тухай

2020.06.15

А/153

 

2

Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай

2020.06.23

А/162

 

ОЛОН УЛСЫН ХҮҮХДИЙН НАЙРАМДАЛ ЦОГЦОЛБОР

1

Олон улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолборын хөдөлмөрийн дотоод журам

2018.11.15

А/99

 

2

Олон улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолборын хүүхэд хамгааллын бодлогын баримт бичиг

2020.02.14

А/19

 

ХҮҮХДИЙН ТУСЛАМЖИЙН 108 УТАСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ​1

1

Хүүхдийн тусламжийн 108 утасны үйлчилгээний төвийн хөдөлмөрийн дотоод журам

төвийн захирлын

А/01

 

ӨНӨР БҮЛ ХҮҮХДИЙН ТӨВ

1

“Өнөр бүл хүүхдийн төв”-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам

Ерөнхий захирлын 2018.05.29

А/45

 

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

1

“Журам батлах тухай” Статистик мэдээллийн санг бүрдүүлэх журам

ХБХХЕГ-ын даргын 2019.04.01

А/21

 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

1

Дүрэм батлах тухай – Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газрын дүрэм

2016.11.11

А/47

 

2

Журам батлах тухай – ХХҮЕГ-ын цахим хуудас ашиглах журам

2017.12.14

А/336

 

3

Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай

2019.12.16

А/275

 

4

Журам батлах тухай – Япон улсад “Ур чадвартай” ажилтан илгээх, хүлээн авах тогтолцоог зохистой хэрэгжүүлэх тухай журам

2020.02.10

А/23

 

Дээш