Харьяа агентлаг, байгууллагуудын тушаал

 

Журам, дүрэм, зааврын нэр

Батлагдсан огноо

Тогтоол, тушаал, шийдвэрийн дугаар

Нэмэлт тайлбар

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

1

Журам шинэчлэн батлах тухай /Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэврийн даатгалын шимтгэл тооцох, төлбөр хийх, тайлагнах журам/

2009.04.07

А/131

 

2

Журам шинэчлэн батлах тухай – Ажил, хөдөлмөр эрхэлж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг өөрчлөн тогтоох журам

2009.04.08

А/136

 

3

Журам шинэчлэн батлах тухай - Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны харилцааг зохицуулах журам

2010.03.26

А/108

 

4

Журам шинэчлэн батлах тухай - Ажил олгогчийг мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэх, дугаар олгох журам

2011.03.18

83

 

5

Аргачлал шинэчлэн батлах тухай - Даатгуулагчийн үндсэн ажил олгогчоос гадна нэг буюу түүнээс дээш байгууллагад ажиллан илүү төлсөн шимтгэлийг буцаан олгох аргачлал

2013.05.02

А/197

 

6

Ажлын байрны байршлын код нэвтрүүлэх тухай

2013.09.30

А/376

 

7

Журам шинэчлэн батлах тухай – БНСУ-д оршин сууж буй МУ-ын иргэдийг нийгмийн даатгалд хамруулах, нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх журам

2014.08.20

А/110

 

8

Журам шинэчлэн батлах тухай - Нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтанд шударга үйлстэн шагнал олгох журам

2014.11.14

А/148

 

9

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын нүүдлийн хурал зохион байгуулах заавар батлах тухай

2015.03.23

А/36

 

10

Журам шинэчлэн батлах тухай - Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын шинжээч эмч, төрөлжсөн мэргэжлийн эмчийг сонгон шалгаруулах журам

2015.04.20

А/55

 

11

Даатгуулагч (иргэн)-ийнхөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоосон актын маягтыг хэрэглэх журам”

2015.05.21

А/68

 

12

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай - “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын магадлагч эмчийн дүрэм”

2015.05.22

А/70

 

13

Журам шинэчлэн батлах тухай - Даатгуулагчийг сувилалд эмчлэн сувилахад баримтлах журам

2015.06.09

А/80

 

14

Журам батлах тухай – НД байгууллагад даатгуулагч, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, мэдээллийг хүлээн авах, хянан шийдвэрлэх журам

2015.12.08

А/171

 

15

Журам батлах тухай - Тэтгэвэр авагч тэтгэвэр авах банкаа сонгох, өөрчлөхтэй холбоотой үйлчилгээ үзүүлэх журам

2016.11.11

А/42

 

16

Журам батлах тухай - Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын байгууллагын байцаагч /ажилтан/-ийн үйлчлүүлэгчтэй харилцах журам

2016.12.07

А/61

 

17

Журам батлах тухай - Тэтгэвэр урьдчилан олгох журам

2017.02.24

А/35

 

18

Нийгмийн даатгалын шилдэг шимтгэл төлөгч-ажил олгогчийг шалгаруулах журам

2017.04.25

А/70

 

19

Тайлангийн маягтын заавар шинэчлэн батлах тухай – Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын бүртгэл, тайлан, тэмдэглэл, актын маягтын загвар

2017.05.18

А/88

 

20

Журам батлах тухай-  /Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлагыг үүссэн хугацаагаар нь ангилах, хянан шийдвэрлэх журам/

2017.06.22

А/108

 

21

Журам батлах тухай - Зөвшөөрлийн хуудсаар тэтгэвэр олгох журам

2017.10.10

А/154

 

22

Заавар батлах тухай -  Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын бүрдмэл магадлал зохион байгуулах заавар

2017.10.18

А/160

 

23

Малчин даатгуулагчид өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоход баримтлах шинэчилсэн заавар

2018.02.02

А/09

 

24

Заавар батлах тухай – Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн төсөл, төсөөлөл боловсруулахад баримтлах заавар

2018,6,11

А/99

 

25

Архивын лавлагааны хураамж батлах тухай

2018.6.29

А/120

 

26

Заавар шинэчлэн батлах тухай – НД байгууллагын хяналт шалгалтын нэгдсэн заавар

2018.10.26

А/186

 

27

Заавар батлах тухай – Тэтгэмж тогтоох, хянах, олгох заавар

2018.12.25

А/218

 

28

Цахим хяналт шалгалтын ажлын заавар

2019.3.18

А/50

 

29

Заавар батлах тухай – Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэний тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх журмыг хэрэгжүүлэх заавар

2020.01.23

А/08

 

30

Журам шинэчлэн батлах тухай – Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулахад баримтлах журам

2020.09.07

А/93

 

Гэр бүл, хүүхэд, зауулуучуудын хөгжлийн газар

1

“Ёс зүйн зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмын шинэчлэн батлах тухай

2020.06.15

А/153

 

2

Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай

2020.06.23

А/162

 

ОЛОН УЛСЫН ХҮҮХДИЙН НАЙРАМДАЛ ЦОГЦОЛБОР

1

Олон улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолборын хөдөлмөрийн дотоод журам

2018.11.15

А/99

 

2

Олон улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолборын хүүхэд хамгааллын бодлогын баримт бичиг

2020.02.14

А/19

 

ХҮҮХДИЙН ТУСЛАМЖИЙН 108 УТАСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ​1

1

Хүүхдийн тусламжийн 108 утасны үйлчилгээний төвийн хөдөлмөрийн дотоод журам

төвийн захирлын

А/01

 

ӨНӨР БҮЛ ХҮҮХДИЙН ТӨВ

1

“Өнөр бүл хүүхдийн төв”-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам

Ерөнхий захирлын 2018.05.29

А/45

 

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

1

“Журам батлах тухай” Статистик мэдээллийн санг бүрдүүлэх журам

ХБХХЕГ-ын даргын 2019.04.01

А/21

 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

1

Дүрэм батлах тухай – Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газрын дүрэм

2016.11.11

А/47

 

2

Журам батлах тухай – ХХҮЕГ-ын цахим хуудас ашиглах журам

2017.12.14

А/336

 

3

Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай

2019.12.16

А/275

 

4

Журам батлах тухай – Япон улсад “Ур чадвартай” ажилтан илгээх, хүлээн авах тогтолцоог зохистой хэрэгжүүлэх тухай журам

2020.02.10

А/23

 

Дээш