Үр ашигтай нийгмийн халамжийн тогтолцооны чадавхийг бэхжүүлэх төсөл

Санхүүжүүлэгч:

 Азийн Хөгжлийн банк

Санхүүжилтийн төрөл

Буцалтгүй тусламж

Төсөл хэрэгжих хугацаа:

2020-2022 

Төслийн зорилго:

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд, нийгмийн хамгааллын бодлого боловсруулагчдын чадавхийг бэхжүүлэх, олон нийтэд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний чанар, хяналтыг сайжруулах, бодлогын судалгаа, бодлогын яриа хэлэлцүүлэг, нөлөөллийн ажлыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

Хүрэх үр дүн:

· Нийгмийн ажилтнууд, нийгмийн хамгааллын бодлого боловсруулагчдын чадавхыг бэхжүүлэх

·   Олон нийтэд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ, түүний хяналт үнэлгээг бэхжүүлэх

·     Нийгмийн бодлогын судалгаа, бодлогын яриа хэлэлцүүлэг, нөлөөллийн ажлыг дэмжих 2020-03 сараас хэрэгжиж эхэлнэ.

Дээш