“Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь” төсөл

Санхүүжүүлэгч:

·         НҮБ-ын Хүн амын сан,

·         Швейцарын хөгжлийн агентлаг 

Санхүүжилтийн төрөл

Буцалтгүй тусламж

Төслийг хэрэгжүүлэгч байгууллага:

Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага, Монгол Улсын Засгийн газар - Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Төсөл хэрэгжих хугацаа:

2020-2023

Төслийн зорилго:

Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх замаар хүчирхийллийн тархалтыг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх

Хүрэх үр дүн:

·         ЖСХ/ ГБХ-ийн тоо мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, үр дүнг түгээх тогтолцоо, 

·  Хохирогч хамгаалал болон нөхөн сэргээх үйлчилгээний тогтолцоо бэхжих,

·      ЖСХ/ ГБХ-ийн асуудлаар мэдээлэл, мэдлэг олгох, зан үйл, сэтгэлгээнд өөрчлөлт оруулахад чиглэсэн олон нийтэд түшиглэсэн загварыг төслийн сонгосон аймгуудад туршсан байна.                

·         Сум/ дүүрэг/ хорооны Засаг захиргааны удирдлагууд болон орон нутгийн түвшинд үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-уудын ЖСХ/ ГБХ-ээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох мэдлэг, чадавхи дээшилсэн байна.

·      Хүчирхийлэгчийн зан үйл өөрчлөх, нөхөн сэргээх, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх сайн дурын загварыг туршсан байна

 

Дээш