“Ковид-19 ийн нийгэм, эдийн засгийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, салбар дундын уялдаа, хүртээмжтэй хариу арга хэмжээг дэмжих” төсөл

Санхүүжүүлэгч:

 Япон Улсын Засгийн газар

Санхүүжилтийн төрөл

Буцалтгүй тусламж

Төслийг хэрэгжүүлэгч байгууллага:

Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага

Төсөл хэрэгжих хугацаа:

2020.08-2021.03                         

Төслийн зорилго:

Онцгой нөхцөл байдалд зорилтот өрхөд чиглэсэн шуурхай, оновчтой, нийгмийн үйлчилгээний салбар хоорондын уялдааг хангасан хариу хэмжээ авах /дижитал/ шийдэл нэвтрүүлэх

Хүрэх үр дүн:

·   Нийгмийн хамгийн эмзэг, зорилтот бүлгийн иргэдийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлэн хариу үйлдэл хийхэд чиглэсэн нийгмийн төрөл бүрийн үйлчилгээ /халамж, хөдөлмөр эрхлэлт, боловсрол, эрүүл мэнд, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой нийгмийн хамгаалал/-д хамрагдаж буй болон хамрагдах шаардлагатай өрх, иргэдийн мэдээллийн баазыг илүү боловсронгуй болгох,             

· Дижитал технологийн шийдлүүд ашиглан нийгмийн ажилтнуудын зорилтот бүлгийг илрүүлэх, оновчтой ангилах, хүрч үйлчлэх чадамж сайжрах,       

·   Салбар хоорондын уялдааг хангасан, хөгжлөөс хэнийг ч орхигдуулахгүй байх зарчимд суурилсан нэгдмэл системийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх

Дээш