ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРЫН ХЭМЖЭЭНД МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ХУУЛИУД
 1. Ахмад настны тухай
 2. Гэр бүлийн тухай
 3. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай
 4. Хүүхдийн эрхийн тухай
 5. Хүүхэд хамгааллын тухай
 6. Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай
 7. Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай
 8. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай
 9. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай
 10. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай
 11. Хөдөлмөрийн тухай /шинэчилсэн найруулга/
 12. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,эрүүл ахуйн тухай
 13. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай
 14. Ажлын таван өдөртэй долоо хоногт шилжүүлэх тухай
 15. Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай
 16. Нийгмийн даатгалын тухай
 17. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай
 18. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай
 19. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай
 20. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай
 21. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай,хуулийн зүйл, заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай
 22. Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай
 23. Нийгмийн халамжийн тухай
 24. Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай
 25. Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг урамшуулах тухай
 26. Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай
 27. Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай
 28. Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай
 29. Тэтгэмжийн доод хэмжээ тогтоох тухай
 30. Ажиллах хүчний шилжилтхөдөлгөөний тухай

Дээш