КОНВЕНЦ, ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ, ХЭЛЭЛЦЭЭР

НЭГДЭН ОРСОН КОНВЕНЦИУДЫН ЖАГСААЛТ

Д/д

Конвенцийн нэр, дугаар, батлагдсан он

Монгол Улс нэгдэн орсон он

Нэг. Суурь конвенциуд

1.

Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага байгуулах эрхийг хамгаалах тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 1948 оны 87 дугаар конвенц 

1969 он

2

Зохион байгуулах, хамтын хэлэлцээ хийх эрхийн тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 1949 оны 98 дугаар конвенц 

1969 он

3

Тэгш шан хөлс олгох тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 1951 оны 100 дугаар конвенц 

1969 он

4

Алагчилахгүй байх (ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлттухай 1958 оны 111 дүгээр зөвлөмж 

1969 он

5

Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийн тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 1999 оны 182 дугаар конвенц 

2001 он

6

Хөдөлмөрийн насны доод хязгаарын тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 1973 оны 138 дугаар конвенц

2002 он

7

Албадан хөдөлмөрийг устгах тухай 1957 оны 105 дугаар конвенц 

2005 он

8

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 1981 оны 155 дугаар конвенц  

2005 он

9

Албадан хөдөлмөрийн тухай 1930 оны 29 дүгээр конвенц 

2005 он

Хоёр. Бусад

10

Үйлдвэрийн газарт ажилчдын төлөөлөгчдийн эрхийг хамгаалах болон тэдэнд олгогдох бололцооны тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 1971 оны 135 дугаар конвенц 

1969 он

11

Эхчүүдийг хамгаалах тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 1952 оны 103 дугаар конвенц 

1969 он

12

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 1964 оны 122 дугаар конвенц 

1976 он

13

Газар дор буюу уурхайд ажиллагсдын насны доод хязгаарын тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын  хэмжээний тухай 1965 оны 123 дугаар конвенц 

1981 он

14

Олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээний хэрэгжилтийг дэмжих 3 талт зөвлөлдөөний тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 1976 оны 144 дүгээр конвенц 

1998 он

15

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн нөхөн сэргээлт, хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай 1983 оны 159 дүгээр 

1998 он

16

Далайн хөдөлмөрийн тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 2006 оны конвенц 

2014 он

17

Уул уурхай дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай 1996 оны 176 дугаар конвенц 

2015 он

18

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 1948 оны 88 дугаар конвенц 

2015 он

19

Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувийн байгууллагын тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 1997 оны 181 дүгээр конвенц 

2015 он

20

Барилгын салбар дахь  хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 1998 оны 167 дугаар конвенц 

2020 он

 

ОЛОН ТАЛТ ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/д

Олон талт олон улсын гэрээний нэр

1

Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт, түүний нэмэлт протокол 

2

Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц, түүний протокол 

3

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай   НҮБ-ын конвенц, түүний нэмэлт протокол 

4

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц 

5

Хүүхдийг худалдах, хүүхдийн биеийг үнэлэх, хүүхдийг садар самуунд сурталчлахын эсрэг Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид оруулах нэмэлт протокол 

6

Хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцуулахын эсрэг Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид оруулах нэмэлт протокол 

7

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын нэмэлт мэдээлэл хүргүүлэх журмын тухай III протокол

 

ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ЖАГСААЛТ

Д/д

Гэрээ хэлэлцээрийн нэр

Соёрхон баталсан он

1

Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс, Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот Улсын хооронд Нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

1981

2

Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн газар хорондын хэлэлцээр 

2006

3

Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Унгар Улсын хоорондын Нийгмийн хамгааллын хэлэлцээр 

2011

4

Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Польш Улс хоорондын хэлэлцээр 

2018

5

Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Турк Улс хоорондын хэлэлцээр 

2018

6

Дээш