Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шиэчилсэн найруулгын төсөлд иргэд, олон нийт, аж ахуй нэгж, байгууллагуудаас ирүүлсэн саналын товьёог

"Мэргэжлийн ур чадварын олон улсын тэмцээнд амжилттай оролцсон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд урамшуулал олгох журам"-ын төсөлд санал авч байна

Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн төсөлд санал авч байна

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна

“Түр хамгаалах байрны үйлчилгээ үзүүлэх журам”-ын төсөлд санал авч байна

“Түр хамгаалах байрны үйлчилгээ үзүүлэх журам”-ын төсөлд санал авч байна

“Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээний нэг хүнд ногдох хувьсах зардлыг тооцох журам”-ын төсөлд санал авч байна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бие даан амьдрахад нь дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний журмын төсөлд санал авч байна

“Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээний нэг хүнд ногдох хувьсах зардлыг тооцох журам”-ын төсөлд санал авч байна

Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээ, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, холбон зуучлах ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий ажилтныг давтан сургах сургалт зохион байгуулах журмын төсөлд санал авч байна

Гэр бүлийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн төсөлд санал авч байна

“Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай” хуулийн төсөлд санал авч байна

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын үйл ажиллагаа явуулах байгууллагын үндсэн сургалтын чиглэл нь тус журмын мэргэжлийн индекст байхгүй гээд бүртгэлийн гэрчилгээг олгохгүй байна үүнийг яах бэ?

Мэргэжлийн сургалтын байгууллагууд бүртгэлийн гэрчилгээний сунгалт болоод шинээр авахад мөнгөн хураамж өгч байна. Үүнийг өмнө нь авдаггүй байсан одоо яагаад аваад байна бэ?

“Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам”-д тавигдах шаардлагын дагуу явуулын сургалтыг хийж болох уу?

“Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам”-ын товч мэдээлэл өгнө үү?

Хөдөө орон нутагт малчид мал маллаж ажил амьдралаа залгуулдаг. Гэтэл тэтгэвэрт гарах гэхээр ажилласан жил болоод нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаа нь хангалтгүй байна гээд тэтгэвэрт гарч чаддаггүй. ...

Ахмадуудын тэтгэвэр маш бага байна. Нэмэх боломж байхгүй юу?

Малчдын тэтгэвэрт гарах насыг наашлуулж болохгүй юу?

1995 оноос өмнө тэтгэвэрт гарсан хүмүүсийн тэтгэврийн хэмжээг эргэн харж, зөрүүг багасгаж өгөөч. Тухайн үед ажил хийж улс орондоо хүч хөдөлмөрөө зориулчихаад хөгширсөн хойноо бага тэтгэврээр арай ядан амьдарч ...

Үйл явдлын хуанли


Холбоос