Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд хуулийг хэрэгжүүлэх дүрэм, журам, заавар

Засгийн газрын тогтоол:

-Маргаан хянан шийдвэрлэх зөвлөлийн дүрэм; (Дүрэм батлах тухай-Засгийн газрын 2023 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 362 дугаар тогтоол)

-Төрөөс олгох урамшууллаас иргэний эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэл суутган төлөх журам; (Журам батлах тухай-Засгийн газрын 2023 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 361 дүгээр тогтоол)

-Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцох журам; (Журам шинэчлэн батлах тухай-Засгийн газрын 2023 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 416 дугаар тогтоол) 

-Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтооход баримтлах сарын хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээг тогтоох тухай журам (Засгийн газрын 2017 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 251 дүгээр тогтоол)-Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай; (Засгийн газрын 2023 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 415 дугаар тогтоол)   

-Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас даатгуулагч эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон төлбөрийг олгох, санхүүжүүлэх журам; (Журам батлах тухай-Засгийн газрын 2023 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 422 дугаар тогтоол)

-Даатгуулагч тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэмж олгохтой холбогдсон бусад харилцааг зохицуулсан журам; (Журам батлах тухай-Засгийн газрын 2023 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 438 дугаар тогтоол)

-Үйлдвэрийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгоход бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэвэр, тэтгэмж олгох журам-(Засгийн газрын 2023 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 439 дүгээр тогтоол)

-Тэтгэвэр тогтоолгох, тэтгэврийн хэмжээг өөрчлөхөд бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэвэр олгохтой холбогдсон бусад харилцааг зохицуулсан журам; (Журам батлах тухай-Засгийн газрын 2023 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн  450 дугаар тогтоол)

-Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтад хамрагдах нэг даатгуулагчид олгох зардлын дээд хэмжээг тогтоох тухай журам-(Засгийн газрын 2021 оны 12 дугаар сарын 01-ний 361 дүгээр тогтоол) Тогтоол хүчингүй болгох тухай; Засгийн газрын 2023 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 440 дүгээр тогтоол)

-Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай (Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тооны хязгаарыг тогтоох тухай-Засгийн газрын 2021 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377)- Засгийн газрын 2024 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 15 дугаар тогтоол

-Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам-Засгийн газрын 2023 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 470 дугаар тогтоол

-Засгийн газрын болон Монголбанкны үнэт цаас худалдан авах хөрөнгийн хэмжээг батлах тухай-Засгийн газрын 2024 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоол

-Итгэлцүүр тогтоох тухай-Засгийн газрын 2024 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 10 дугаар тогтоол


Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоол:

-Журам шинэчлэн батлах тухай (Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас тэтгэмж олгох журам - Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2021 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн 09 дүгээр тогтоол)- Тогтоол хүчингүй болгох тухай (Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 12 дугаар тогтоол)

-Нас барсан даатгуулагчийн гэр бүлийн гишүүнд олгох тэтгэмжийн хэмжээг тогтоох- (Тэтгэмжийн хэмжээ тогтоох тухай Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 08 дугаар тогтоол) 

-Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй Монгол Улсын иргэдийн нийгмийн даатгалд албан журмаар даатгуулах шимтгэлийн хэмжээг тогтоох-(Шимтгэлийн хэмжээг тогтоох тухай-Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 09 дүгээр тогтоол)   

-Сэргээн засах болон сувиллын тусламж, үйлчилгээний төлбөрийн үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас олгох хэмжээг тогтоох тухай-(Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 10 дугаар тогтоол)   

-Нэрийн дансны 2023 оны орлогод тооцох  хүүгийн хэмжээг батлах тухай-(Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 15 дугаар тогтоол) 

-Тэтгэвэр авах дундаж хугацааны илэрхийлэл тогтоох тухай-(Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 20 дугаар тогтоол)

                                                                                                                                       

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаал:

-Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчид мэргэшлийн зэргийг тогтоох, түдгэлзүүлэх, зэргийн нэмэгдэл олгох журам; (Журам батлах тухай-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Сайдын 2023 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/137 дугаар тушаал)

-Тэтгэвэр тогтоолгох үндэсний ажил, мэргэжлийн жишиг цалинг батлах тухай; (Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Сайдын 2023 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/136 дугаар тушаал)

-Маргаан хянан шийдвэрлэх зөвлөлийн гишүүнд цагийн хөлс олгох журам; (Цагийн хөлсний хэмжээ, олгох журам батлах тухай-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Сайдын 2023 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/154 дүгээр тушаал)

-Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн эрхийг олгох, баталгаажуулах, түдгэлзүүлэх, цуцлахтай холбогдсон харилцааг зохицуулсан журам, улсын байцаагчийн үнэмлэх, тэмдгийн загвар батлах тухай журам; (Журам батлах тухай-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/170 дугаар тушаал)

-Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх журам; (Журам шинэчлэн батлах тухай-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Cайдын 2023 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/155 дугаар тушаал) 

-Итгэлцүүрийг хэрэглэх журам- (Журам батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/202 дугаар тушаал)

-Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулахад баримтлах журам-(Журам, гэрээний загвар батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/200 дугаар тушаал)       

-Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт явуулах болон шалгалт авах журам-(Журам, хөтөлбөр шинэчлэн батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/173 дугаар тушаал) 

-Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй тогтоох "Газрын доор, хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд  нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалт-(Жагсаалт, журам батлах тухай-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/221 дүгээр тушаал)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал:

-Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт, хувь, хугацааг батлах тухай; (Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2023 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/152, А/388 дугаар тушаал)

-Протез, ортопедийн жишиг үнийг батлах тухай; (Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас олгох протез, ортопедийн жишиг үнэ батлах тухай-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын  хамтарсан 2023 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/143, А/376 дугаар тушаал)

-Эмнэлгийн хуудасны маягтын загвар, даатгуулагчид эмнэлгийн хуудас олгох журам батлах тухай; (Журам, маягтын загвар батлах тухай-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/177, А/433 дугаар  тушаал)

-"Даатгуулагч, хүний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа, шалтгааныг магадлах, хөдөлмөр зохицуулалт хийхэд баримтлах өвчний жагсаалт, заавар батлах тухай"-(Эрүүл мэндийн Сайд,  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Сайдын хамтарсан 2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/441, А/192 дугаар тушаал)


Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Гадаад харилцааны сайдын хамтарсан тушаал;

-Монгол Улсаас хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газрын ажилтны адилтгах албан тушаалын жагсаалт, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр тэтгэмж тогтооход баримтлах жишиг хөдөлмөрийн хөлсний жишиг хэмжээг батлах тухай; (Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Гадаад харилцааны сайдын  хамтарсан 2023 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/69, А/132 дугаар тушаал)


Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Төрөөс олгох урамшууллаас иргэний эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэл суутган төлөх журам
2 Төрөөс олгох урамшууллаас иргэний эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэл суутган төлөх журам танилцуулга
3 Маргаан хянан шийдвэрлэх зөвлөлийн дүрэм
4 Маргаан хянан шийдвэрлэх зөвлөлийн дүрэм танилцуулга
5 Монгол Улсаас хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газрын ажилтны адилтгах албан тушаалын жагсаалт, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр тэтгэмж тогтооход баримтлах жишиг хөдөлмөрийн хөлсний жишиг хэмжээг батлах
6 Монгол Улсаас хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газрын ажилтны адилтгах албан тушаалын жагсаалт, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр тэтгэмж тогтооход баримтлах жишиг хөдөлмөрийн хөлсний жишиг хэмжээг батлах танилцуулга
7 Протез, ортопедийн жишиг үнийг батлах
8 Протез, ортопедийн жишиг үнийг батлах танилцуулга
9 Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт, хувь, хугацааг батлах тухай
10 Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт, хувь, хугацааг батлах тухай танилцуулга
11 Тэтгэвэр тогтоолгох үндэсний ажил, мэргэжлийн жишиг цалинг батлах
12 Тэтгэвэр тогтоолгох үндэсний ажил, мэргэжлийн жишиг цалинг батлах танилцуулга
13 Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчид мэргэшлийн зэргийг тогтоох, түдгэлзүүлэх, зэргийн нэмэгдэл олгох журам
14 Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчид мэргэшлийн зэргийг тогтоох, түдгэлзүүлэх, зэргийн нэмэгдэл олгох журам танилцуулга
15 Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлийн гишүүнд цагийн хөлс олгох журам
16 Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлийн гишүүнд цагийн хөлс олгох журмын танилцуулга
17 Hийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журмын танилцуулга
18 Hийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам
19 “Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай” Засгийн газрын 415 дугаар тогтоол
20 “Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл боловсруулсан тухай-танилцуулга
21 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас даатгуулагч эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон төлбөрийг олгох, санхүүжүүлэх журам
22 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас даатгуулагч эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон төлбөрийг олгох, санхүүжүүлэх журмын танилцуулга
23 Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн эрхийг олгох, баталгаажуулах, түдгэлзүүлэх, цуцлахтай холбогдсон харилцааг зохицуулсан журам-Танилцуулга
24 Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн эрхийг олгох, баталгаажуулах, түдгэлзүүлэх, цуцлахтай холбогдсон харилцааг зохицуулсан журам тушаал
25 Эмнэлгийн хуудасны маягтын загвар, даатгуулагчид эмнэлгийн хуудас олгох журам-Танилцуулга
26 Эмнэлгийн хуудасны маягтын загвар, даатгуулагчид эмнэлгийн хуудас олгох журам-тушаал
27 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх журам (ХНХ-ын сайдын 2023.11.10-ны өдрийн А155) тушаал-Танилцуулга
28 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх журам (ХНХ-ын сайдын 2023.11.10-ны өдрийн А155) тушаал
29 “Даатгуулагч тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэмж олгох журам-ЗГ-ын 2023.12.13 438
30 “Даатгуулагч тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэмж олгох журам-ЗГ-ын 2023.12.13 438 танилцуулга
31 “Тэтгэвэр тогтоолгох, тэтгэврийн хэмжээг өөрчлөхөд бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэвэр олгохтой холбогдсон бусад харилцааг зохицуулсан журам-ЗГ 2023.12.20 450 дугаар тогтоол
32 “Тэтгэвэр тогтоолгох, тэтгэврийн хэмжээг өөрчлөхөд бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэвэр олгохтой холбогдсон бусад харилцааг зохицуулсан журам-ЗГ 2023.12.20 450 дугаар тогтоол танилцуулга
33 Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтад хамрагдах нэг даатгуулагчид олгох зардлын дээд хэмжээг тогтоох тухай журам-(Засгийн газрын 2021 оны 12 дугаар сарын 01-ний 361 дүгээр тогтоол) Тогтоол хүчингүй болгох тухай; Засгийн газрын 2023 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 440 дүгээр тогтоол)танилцуулга
34 Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтад хамрагдах нэг даатгуулагчид олгох зардлын дээд хэмжээг тогтоох тухай журам-(Засгийн газрын 2021 оны 12 дугаар сарын 01-ний 361 дүгээр тогтоол) Тогтоол хүчингүй болгох тухай; Засгийн газрын 2023 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 440 дүгээр тогтоол)
35 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгоход бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэвэр, тэтгэмж олгох журам-(Засгийн газрын 2023 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 439 дүгээр тогтоол)
36 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгоход бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэвэр, тэтгэмж олгох журам-(Засгийн газрын 2023 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 439 дүгээр тогтоол) танилцуулга
37 "Даатгуулагч, хүний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа, шалтгааныг магадлах, хөдөлмөр зохицуулалт хийхэд баримтлах өвчний жагсаалт, заавар батлах тухай"-(Эрүүл мэндийн Сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Сайдын хамтарсан 2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/441, А/192 дугаар тушаал)
38 "Даатгуулагч, хүний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа, шалтгааныг магадлах, хөдөлмөр зохицуулалт хийхэд баримтлах өвчний жагсаалт, заавар батлах тухай"-(Эрүүл мэндийн Сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Сайдын хамтарсан 2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/441, А/192 дугаар тушаал) танилцуулга
39 Тогтоол хүчингүй болгох тухай-НДҮЗ-2023.12.04 12 дугаар тогтоол-Танилцуулга
40 Тогтоол хүчингүй болгох тухай-НДҮЗ-2023.12.04 12 дугаар тогтоол
41 Итгэлцүүр тогтоох тухай-Танилцуулга
42 Итгэлцүүр тогтоох тухай
43 Засгийн газрын болон Монголбанкны үнэт цаас худалдан авах хөрөнгийн хэмжээг батлах тухай-Танилцуулга
44 Засгийн газрын болон Монголбанкны үнэт цаас худалдан авах хөрөнгийн хэмжээг батлах тухай
45 Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам-Танилцуулга
46 Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам
47 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай-Танилцуулга Засгийн газрын 2024.01.10-ны өдрийн 15 дугаар тогтоол танилцуулга
48 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай-Танилцуулга Засгийн газрын 2024.01.10-ны өдрийн 15 дугаар тогтоол
49 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт явуулах болон шалгалт авах журам-Танилцуулга
50 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт явуулах болон шалгалт авах журам-
51 Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах журам-Танилцуулга
52 Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах журам
53 Итгэлцүүр хэрэглэх журам танилцуулга
54 Итгэлцүүр хэрэглэх журам
55 Тогтоол хүчингүй болгох тухай-НДҮЗ-2023.12.04 12 дугаар тогтоол
56 Тогтоол хүчингүй болгох тухай-НДҮЗ-2023.12.04 12 дугаар тогтоол танилцуулга
57 Тэтгэмжийн хэмжээг тогтоох тухай-НДҮЗ 2023.12.04 08 дугаар тогтоол
58 Тэтгэмжийн хэмжээг тогтоох тухай-НДҮЗ 2023.12.04 08 дугаар тогтоол танилцуулга
59 Шимтгэлийн хэмжээг тогтоох тухай-НДҮЗ-ийн 2023.12.04-ний 09 дүгээр тогтоол
60 Шимтгэлийн хэмжээг тогтоох тухай-НДҮЗ-ийн 2023.12.04-ний 09 дүгээр тогтоол танилцуулга
61 Тэтгэвэр авах дундаж хугацааны илэрхийлэл тогтоох тухай-НДҮЗ-ийн 2023.12.21-ний 20 дугаар тогтоол
62 Тэтгэвэр авах дундаж хугацааны илэрхийлэл тогтоох тухай-НДҮЗ-ийн 2023.12.21-ний 20 дугаар тогтоол танилцуулга
63 Сэргээн засах болон сувиллын тусламж үйлчилгээний төлбөрийн ҮОМШӨДСО-хэмжээ-НДҮЗ-2023.12.04-ний 10 дугаар тогтоол
64 Сэргээн засах болон сувиллын тусламж үйлчилгээний төлбөрийн ҮОМШӨДСО-хэмжээ-НДҮЗ-2023.12.04-ний 10 дугаар тогтоол танилцуулга
65 Нэрийн дансны 2023 оны орлогодтооцох хүүгийн хэмжээ-НДҮЗ-ийн 2023.12.21-ний 15 дугаар тогтоол
66 Нэрийн дансны 2023 оны орлогодтооцох хүүгийн хэмжээ-НДҮЗ-ийн 2023.12.21-ний 15 дугаар тогтоол танилцуулга
67 Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй тогтоох журам-2023.12.28 A221
68 Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй тогтоох журам-2023.12.28 A221 танилцуулга
Дээш