Нийгмийн хамгааллын салбарын судалгаа, шинжилгээний ажил

Нийгмийн хамгааллын салбарт 2006 оноос хойш Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт, олон улсын байгууллагуудтай хамтран хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний ажлын мэдээллийг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.


1.Монгол Улс КОВИД-19 цар тахлын үеийн ядуурал, тэгш бус байдлыг их өгөгдөл ашиглан судлах нь/2021/

2.Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ/2017/

3.Байнгын асаргаа шаардлагатай болон тэднийг асарч буй иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээ/2018/

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Монгол Улс ядуурлын байдлын үнэлгээ/2016/
2 Ядууралд нөлөөлж буй хувь хүний хүчин зүйлс/2011/
3 Монгол Улсын Нийгмийн халамжийн систем: Зардлын хуваарилалт, халамж хүртэгчдийн төлөв байдал/2019/
4 Монгол Улсын нийгмийн халамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн тогтолцоог боловсронгуй болгох нь/2020/
5 Үр дүнтэй нийгмийн халамжийн системийн чадавхи бэхжүүлэх нь: Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгаалал үндэсний хөтөлбөрийн үнэлгээ/2021/
6 Ковид-19 цар тахлын дараах Монгол Улсын нийгмийн хамгааллын салбар дахь хамтын ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлоход шаардлагатай мэдээлэл цуглуулах, суурь судалгаа/2021/
7 Монгол улс: Үр дүнтэй нийгмийн халамжийн системийн чадавхи бэхжүүлэх нь/2020/
Дээш