Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн төслийг Монгол Улсын Засгийн газраас 2018 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөр өргөн барьж, УИХ-аас 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр баталсан.  Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг 2022 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс дагаж мөрдөнө. Хөдөлмөрийн харилцаа хэлбэр, агуулгын хувьд өргөжиж хөдөлмөр эрхлэлтийн гурвалсан харилцаа, ажлын бүтэн бус цагаар ажиллах, зайнаас ажиллах, уртын ээлжээр ажил, үүргээ гүйцэтгэх зэрэг хэлбэрийн онцлог зохицуулалтыг тусгасан. 

Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-тай холбоотой мэдээллийг хавсралт хэсгээс татаж авна уу. 

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга
2 Хөдөлмөрийн тухай хууль /1999 он/
3 Хөдөлмөрийн хуулийн шинэчилсэн найруулга болон 1999 онд батлагдсан хуулийн зүйл заалтуудын харьцуулалт
4 ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ, САХИЛГА, ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭНИЙ ТАЛУУДЫН ХАРИУЦЛАГА
5 ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРХИЙН МАРГААН
6 Хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааны нийтлэг зохицуулалт
7 Хөдөлмөрийн гэрээний төрөл, түүний нэмэлт нөхцөл
8 ХӨДӨЛМӨРИЙН УДИРДЛАГА, ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЯНАЛТ
9 НИЙГМИЙН ТҮНШЛЭЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАМТЫН ХАРИЛЦАА, СОНИРХЛЫН МАРГААН ЗОХИЦУУЛАЛТ
10 ХӨДӨЛМӨРИЙН СОНИРХЛЫН МАРГААН ЗОХИЦУУЛАЛТ
11 АЖИЛ, АМРАЛТЫН ЦАГ, ЦАЛИН ХӨЛС, ОЛГОВОР
12 Хүн амын зарим бүлгийн хөдөлмөрийн харилцаа
13 Хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хуулийн хамрах хүрээ, хөдөлмөрийн суурь зарчим, үндсэн эрх
Дээш