Хөдөлмөрийн салбарын судалгаа, шинжилгээний ажил

Хөдөлмөр салбарт 2014 оноос хойш Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт, олон улсын байгууллагуудтай хамтран хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний ажлын мэдээллийг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.


1.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн судалгаа/2014/

2.Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа/2015/

3.Залуучуудын ажилгүйдэл, эдийн засгийн идэвхгүй байдлын судалгаа/2017/

4.Ажил олгогчоос ажилтанд тавих шаардлагын судалгаа/2017/

5.Хөдөлмөрийн зах зээлийн барометрийн судалгаа/2018/

6.Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа/2020/

7.Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа/2020/

8.Албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв байдал судалгааны тайлан/2021/

9.Монгол Улсын Хөдөлмөрийн зах зээл дэх "COVID-19" цар тахлын нөлөө/2020 оны 3-р улирал/

10.Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм /2021 оны 3-р улирал/

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Нийгмийн хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр боловсруулах хүрээнд бичиг баримтын судалгааны тайлангийн нэгтгэл: Цалин хөлс/2020/
2 Монгол Улсын ажлын байрны нөхцөлийн түүвэр судалгаа/2020/
3 Ажиллах хүчний гадаад шилжих хөдөлгөөний нөхцөл байдлын судалгаа/2016/
4 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийн судалгаа/2020/
5 Хөдөлмөрийн салбарын төсвийн зарлагын шинжилгээ/2021/
6 Өмнөговь аймгийн хөдөлмөрийн зах зээл/2018/
7 МБС-ын магистр багш бэлтгэх хөтөлбөрт хамрагдах иргэдийн тандалт судалгаа/2021/
8 Мэдээлэл технологийн салбарын хөдөлмөрийн зах зээл, ур чадварын дутагдалыг тодорхойлох судалгаа/2021/
9 Дорнод аймгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа/2018/
10 Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа хөгжүүлэх бодлогын чиглэлийн дунд шатны хэрэгжилтийн үнэлгээ/2019/
11 Монгол Улсын Хөдөлмөрийн зах зээл дэх "Covid-19" цар тахлын нөлөө/2020 оны 4-р улирал/
Дээш