Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 02 дугаар тогтоол/Ижил үнэлэмжтэй ажил, үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажилтны цалин хөлсний хэмжээ адил байх зарчмыг хэрэгжүүлэх аргачлал/

Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 02 дугаар тогтоол/Ижил үнэлэмжтэй ажил, үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажилтны цалин хөлсний хэмжээ адил байх зарчмыг хэрэгжүүлэх аргачлал/-ыг хавралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 02 дугаар тогтоол/Ижил үнэлэмжтэй ажил, үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажилтны цалин хөлсний хэмжээ адил байх зарчмыг хэрэгжүүлэх аргачлал/
Дээш