Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын 2020-2021 оны хичээлийн I хагас жилийн тоон мэдээлэл

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын 2020-2021 оны хичээлийн I хагас жилийн тоон мэдээллийг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН СТАТИСТИК ЭМХЭТГЭЛ 2020-2021
2 ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ-2020-2021
3 ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧДЫН 2020 2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ-2020-2021
4 ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧДЫН 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ, мэргэжлийн чиглэлээр
5 ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧДЫН 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ, САЛБАР, МЭРГЭЖЛЭЭР-2020-2021
6 ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧДЫН 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ, МЭРГЭЖИЛ, СУРАЛЦАХ ХУГАЦААГААР-2020-2021
7 ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧДЫН 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ, насны ангиллаар
8 ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧДЫН 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ, орон нутгийн харьяаллаар
9 ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТУУР БАЙРАНД АМЬДАРЧ БУЙ СУРАЛЦАГЧДЫН 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ
10 ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД ШИНЭЭР ЭЛСЭГЧДИЙН 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ
11 ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАГЧДЫН 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ
12 ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ АЖИЛТАН, БАГШИЙН 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ НИЙТ
13 МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН I ХАГАС ЖИЛИЙН ТООН МЭДЭЭЛЭЛ (MS Excel)
Дээш