Тэтгэмжээ хэрхэн тооцох вэ?

Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж, ажилгүйдлийн тэтгэмж, хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмжээ хэрхэн тооцоолохыг дараах жишээгээр харууллаа.

#НийгмийнДаатгалынЕрөнхийГазар

Дээш