“Ажлын байран дахь тоосны өртөлтөөс ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалахад мөрдөх техникийн зохицуулалт”-ын төсөлд санал авч байна

2018 оны 07 дугаар сарын 01 –ний өдрөөс мөрдөгдөж эхэлсэн “Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай” хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь заалтад “Техникийн зохицуулалтыг нийтээр заавал дагаж мөрдөнө.”, 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх заалтад “Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага стандартчиллын баримт бичгийг сонгон хэрэглэнэ.” гэж хуульчилж өгсөн. 
Тиймээс одоо мөрдөгдөж буй ажлын байрны холбогдолтой стандартууд нь аж ахуйн нэгж байгууллага дээр заавал мөрдөхийг шаардах хууль эрх зүйн үндэслэл байхгүй болсон тул ажлын байранд ажилтнуудыг тоосны өртөлтөөс хамгаалах, тоосны шалтгаант уушги тоосжих өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр заавал мөрдөгдөх техникийн зохицуулалтын төслийг боловсруулаад байна. 

Та бүхэн техникийн зохицуулалтын төсөлтэй танилцан саналаа garvaanaran@gmail.com цахим шуудангаар ирүүлнэ үү.
Техникийн зохицуулалтын төслийг бүрэн эхээр хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 “Ажлын байран дахь тоосны өртөлтөөс ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалахад мөрдөх техникийн зохицуулалт”-ын төсөл
Дээш