Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Сангийн сайдын Аргачлал зардлын норматив батлах тухай 2022 А/23, 27 дугаар тушаалаар “Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг санхүүжүүлэх аргачлал, үйлчилгээний зардлын норматив”-ыг батлан хэрэгжүүлж байна.

 Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний үр дүнд суурилсан төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалт хийх аргачлалын дагуу журмын төслийг шинэчлэн боловсруулж санал авахаар Та бүхэнд хүргүүлж байна.Журмын төсөлтэй танилцан тус яамны Гэр бүлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт 

 цахим хаягаар саналаа ирүүлнэ үү.

Хавсралт хэсгээс журмын төсөл болон танилцуулгыг бүрэн эхээр нь татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Төсөл
2 Танилцуулга
Дээш