ОНЦГОЙ ТОХИОЛДЛЫН БОЛОН АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ МӨНГӨН ТЭТГЭМЖ

 

 

 

Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааны тэтгэмж

Олгох давтамж, мөнгөний хэмжээ      /төгрөгөөр/

Мөнгөний хэмжээ, хугацааг тогтоосон эрх зүйн баримт бичиг

Гэнэтийн аюул, осол, урьдчилан төсөөлөх боломжгүй бусад шалтгаанаар гэр оронгүй, гэр орон нь цаашид амьдрах боломжгүй болсон болон амьжиргааны эх үүсвэрээ алдсан өрх

1 удаа -1,200,000₮

МУЗГ-ын 2023 оны 06 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 237 дугаар тогтоол

 

18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэн

 

Хорих ангиас суллагдсан өөрийн гэсэн гэр оронгүй нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн

Байнгын асаргаа шаардлагатай 16 хүртэлх насны хүүхдэд Засгийн газраас тогтоосон тухайн үеийн нийгмийн халамжийн тэтгэвэртэй тэнцүү хэмжээний тусламж

Сар бүр 325,000₮

МУЗГ-ын 2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 96 дугаар тогтоол

Байнгын асаргаа шаардлагатай 16 ба түүнээс дээш насны иргэн

Улиралд 60,000₮

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай 4 ба түүнээс дээш 18 хүртэлх насны хүүхэдтэй, гэр оронгүй, өрх толгойлсон эцэг, эх;

1 удаа -1,200,000₮

УИХ-ын 2010 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 54 дүгээр тогтоол

Эхийн алдар нэгдүгээр зэргийн одон, эсхүл эхийн алдар хоёрдугаар зэргийн одонтой эх мөнгөн тусламж давхардуулахгүйгээр

Жилд нэг удаа                                  1-р одон – 200,000₮                                2-р одон-100,000₮

 

УИХ-ын 2010 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 54 дүгээр тогтоол

 

Дээш