Халамжийн сангийн 2018-2022 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт
Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Халамжийн сангийн 2018 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт
2 Халамжийн сангийн 2019 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт
3 Халамжийн сангийн 2020 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт
4 Халамжийн сангийн 2021 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт
5 Халамжийн сангийн 2022 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт
Дээш