Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн 2022 оны 8 дугаар сарын олголтын хуваарийг танилцуулж байна

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР, ТӨРӨЛ

ОЛГОХ ХУГАЦАА

Халамжийн нэгдсэн систем (ehalamj.mn)-ээр олгох

1

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр

2022.08.15

2022.08.25

2

Асаргааны тэтгэмж

2022.08.15

2022.08.25

3

Онцгой тохиолдлын тэтгэмж

2022.08.15

4

Амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж

2022.08.15

2022.08.25

5

Алдар цолтон ахмад настанд олгох хөнгөлөлт, тусламж

2022.08.25

6

Ахмад настанд олгох дэмжлэг, хөнгөлөлт

2022.08.15

2022.08.25

7

Эх, эцэг, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тэтгэмж

2022.08.18

8

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж

2022.08.22

9

Насны хишиг

2022.08.25

10

Эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламж

2022.08.25

11

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгох хөнгөлөлт, тусламж

2022.08.15

2022.08.25

Бусад системээр олгох

12

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ

2022.08.15

13

Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ

2022.08.15

      

Дээш