Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхахыг хориглоно


Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16230709635751&fbclid=IwAR1CXLpLLpxE68TYr-0r0LNwmdyAA-x2fCNuNEd3KTIsM5Schg6cDTeWj_s

#Хөдөлмөрийн_тухай_хууль

Дээш