“Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт”, “13 нас хүрсэн хүний эрхэлж болох хөнгөн ажлын төрөл, хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл”-ийг батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалын төслийг боловсруулан санал авч байна.

Хөдөлмөрийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 142 дугаар зүйлийн 142.4-т “13 нас хүрсэн хүний эрхэлж болох хөнгөн ажлын төрөл, хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл”, 142.9-д “Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт”-ыг Хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батлахаар тус тус заасан. “Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт”, “13 нас  хүрсэн хүний эрхэлж болох хөнгөн ажлын төрөл, хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл”-ийг батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалын төслийг боловсруулан санал авч байна. 

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 "Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт"-ыг батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалын төсөл
2 "13 нас хүрсэн хүний эрхэлж болох хөнгөн ажлын төрөл, хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл”-ийг батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалын төсөл
Дээш