Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийн судалгаагаар 2019 онд шинээр бүртгэгдсэн үйлдвэрийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний эдийн засагт учруулсан хохирол нь 127.8 тэрбум төгрөг байв


Дээш