"3 АСУУЛТ 3 МИНУТ" Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрүүд 2022-2023

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр 2022-2023 онд:

Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр

Аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжих хөтөлбөр

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр

Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр

Ногоон ажлын байр хөтөлбөр

Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөртэй холбоотой мэдээллийг #Хөдөлмөр_нийгмийн_хамгааллын_яам болон #Хөдөлмөр_халамжийн_үйлчилгээний_ерөнхий_газар, аймаг, дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн газар, хэлтсээс тодруулж дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.

Дээш