Байгууллага бүр Эцэг эхийн зөвлөл байгуулж, хүүхдийн өрөөтэй болохыг уриалж байна.


Дээш