Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний болон амаржсаны эмнэлгийн хуудас буюу листийг энэ сарын 17-ноос цахимаар олгож эхэлсэн. Цахимаар лист бичүүлсэн даатгуулагч тэтгэмж авах хүсэлтээ илгээх заавартай танилцана уу.


Дээш