Хүн амын салбарын судалгаа, шинжилгээний ажил

Хүн амын салбарын 2001 оноос хойш Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт, олон улсын байгууллагуудтай хамтран хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний ажлын мэдээллийг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.


1.Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүүхдэд олгох ортопед болон тусгай хэрэгслийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ/2019/

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Монгол Улсын хүн амын насжилтын асуудлаарх үндэсний стратеги/2009/
2 Залуучуудын хөгжлийг дэмжих нийтлэг үйлчилгээний стандарт боловсруулах төслийн тайлан/2020/
3 Хүүхэд хамгааллын тогтолцооны зураглал судалгааны тайлан/2021/
Дээш