Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж гарсан дүрэм, журам, аргачлал


Ээлжийн амралт олгох, ээлжийн амралтын цалин тооцох журам

Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам

Ажлын цагийг нэгтгэн бодох журам

Хамтын гэрээ, хэлэлцээрийг бүртгэх, мэдээллийн санг бүрдүүлэх журам

Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны дүрэм

Хөдөлмөрийн эрхийн маргаан таслах комиссын дүрэм

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллуулаагүй орон тоо тутамд ногдох төлбөрийг хөнгөлөх, чөлөөлөх журам


Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Салбарын хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт хороо, аймаг, нийслэлийн хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт хорооны дүрэм
2 Сум, дүүргийн хөдөлмөрийн эрхийн маргаан зохицуулах гурван талт хорооны дүрэм
3 Цалин хөлс тогтоох аргачлал
4 Ижил үнэлэмжтэй ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажилтны цалин хөлсний хэмжээ адил байх зарчмыг хэрэгжүүлэх аргачлал
5 Хөдөлмөрийн норм, норматив боловсруулах аргачлал
6 Ажил мэргэжлийн стандарт боловсруулах аргачлал
7 Туслах малчинтай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээний загвар
8 Гэрийн үйлчилгээний ажилтан, тэдгээртэй адилтгах ажилтантай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээний загвар
9 Туслах малчин, гэрийн үйлчилгээний ажилтан, тэдгээртэй адилтгах ажилтантай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээний загвар батлах тухай
10 Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт
11 13 нас хүрсэн хүний эрхэлж болох хөнгөн ажлын төрөл, хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийг тогтоох тухай
Дээш