ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /АХЛАХ ТҮШМЭЛ/


Зарлагдсан ажлын байр

Байгууллага

Дотоод нэгж

Албан тушаалын нэршил

Албан тушаалын ангилал зэрэглэл

Хариуцсан асуудал

Орон тоо

1

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Хөдөлмөрийн эрхлэлт, ажлын байрыг дэмжих хэлтэс

Гүйцэтгэх

ТЗ - 9

Нийгмийн түншлэл, салбар дундын бодлого, хамтын ажиллагаа хариуцсан шинжээч

1

2

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Хөдөлмөрийн эрхлэлт, ажлын байрыг дэмжих хэлтэс

Гүйцэтгэх

ТЗ - 9

Ажиллах хүчний шилжих хөдөлгөөний бодлого, гадаадаас ажиллах хүч авах асуудал хариуцсан шинжээч

1

 

 Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://hh.csc.gov.mn/view/209008b1-bb54-44ac-b283-cf6b517b24a4 холбоосоор орж үзнэ үү.

Дээш