Онцлох ажил 22

Төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д тусгахад удирдамж болгон ашиглах “Үлгэрчилсэн заавар” батлагдсан.

Байгууллага бүр үүнийг дотоод журамдаа тусгаж, ажлын байрын бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ аваарай.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад “Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан. 

Дээш