МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН I ХАГАС ЖИЛИЙН ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН I ХАГАС ЖИЛИЙН ТООН МЭДЭЭЛЛИЙГ ХАВСРАЛТ ХЭСГЭЭС ТАТАЖ АВНА УУ.

Дээш