“ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ"-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.


Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.3 дугаар зүйл дэх “Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам”-ыг хууль зүйн болон хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална” гэж заасны дагуу энэхүү журмыг боловсрууллаа.

Энэхүү журмаар Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны /цаашид Хууль зүйн хороо гэх/ бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг зохицуулахаар тусгалаа.

Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа badamkhand@mlsp.gov.mn цахим шуудангаар ирүүлнэ үү.

Журмын төслийг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмын төсөл
2 Танилцуулга
Дээш