ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ ХАМААРАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛЫН ЖАГСААЛТ/1994-2020 он/
Д/д Огноо Дугаар Нэр
1 1994.12.21 212

Журам батлах тухай/Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам/

2 1995.07.22 132

Төрийн зарим байгууллагын албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, цалингийн сүлжээг батлах тухай

3 1999.08.11 122

Журам, дүрэм батлах, дүрэмд нэмэлт,өөрчлөлт оруулах тухай/Ажлын цагийг нэгтгэн бодох журам/

4 2008.04.18 142

Жагсаалт батлах тухай/Үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын шимтгэлийн/

5 2011.01.19 9

Журам батлах тухай/“Цэргийн алба хаагчийн гэр бүлд тэтгэмж олгох журам”-ыг 1 дүгээр, “Цэргийн алба хаагчид орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх журам”-ыг 2 дугаар, “Цэргийн тэтгэвэр авагчийн цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зөрүүг нийгмийн даатгалын санд төлөх журам”-ыг 3 дугаар хавсралт/

6 2011.02.09 38

Журам батлах тухай/“Цэргийн алба хаагчид нэг удаагийн тэтгэмж олгох журам”/

7 2011.12.28 375

Журам батлах тухай/Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам/

8 2012.05.02 153

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр бодох цалингийн итгэлцүүр, тэтгэврийн доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

9 2012.05.30 185

Журам батлах тухай/“Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгох журам”-ыг 1 дүгээр хавсралт,  “Тусгай хэрэгцээт боловсрол олгох сургалтын байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтанд нэмэгдэл хөлс олгох, тусгай сургалтын байгууллагын зардал тооцох журам”-ыг 4 дүгээр хавсралт/

10 2012.11.24 136

Тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлтийн хэмжээг тогтоох тухай/Нийгмийн халамжийн сангаас олгох зарим тэтгэмж, ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлтийн хэмжээ/

11 2014.01.18 15

Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, тэтгэврийн доод хэмжээ болон цалингийн итгэлцүүрийг шинэчлэн тогтоох тухай

12 2014.10.25 354

Дүрэм, журам батлах тухай/“Нийгмийн даатгалын байгууллагын дүрэм”-ийг 1 дүгээр, "Нийгмийн даатгалын байцаагчийн  дүрэм”-ийг 2 дугаар, “Нийгмийн даатгалын байцаагчийн мэргэшлийн зэргийг тогтоох, зэргийн нэмэгдэл олгох журам”-ыг 3 дугаар хавсралтаар/

13 2014.12.30 404

Журам батлах тухай/Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санг удирдах, ашиглах журам/

14 2015.06.29 269

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай/Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм/

15 2016.02.04 16

Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

16 2016.05.31 290

Үндэсний зөвлөлийн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай/Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Үндэсний зөвлөлийн дүрэм/

17 2016.11.09 136

Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам батлах тухай/Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүний ажиллах журам/

18 2016.11.30 168

Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай/Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн/

19 2017.07.04 197

Журам батлах, тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/“Ахмад настанд үйлчилгээ үзүүлэх, дэмжлэг, хөнгөлөлт олгох журам”-ыг 1 дүгээр, “Ахмадын сан байгуулан ажиллуулах журам”-ыг 2 дугаар, “Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн нийтийн тээврийн хэрэгслээр үнэ төлбөргүй зорчих журам”-ыг 3 дугаар, “Ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн санг удирдах, ашиглах журам”-ыг 4 дүгээр, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд тусламж, хөнгөлөлт үзүүлэх журам”-ыг 5 дугаар хавсралт/

20 2018.08.31 243

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай/Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөр/

21 2017.11.24 316

Нийгмийн халамжийн сангаас олгох протез, ортопедийн болон тусгай хэрэгслийн жагсаалт, жишиг үнэ тогтоох тухай

22 2017.12.13 340

Журам батлах тухай/Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох журам/

23 2018.01.03 4

Дүрэм батлах тухай/Залуучуудын хөгжлийн үндэсний зөвлөлийн дүрэм/

24 2018.03.14 71

Журам батлах тухай/“Малчинд тэтгэвэр тогтооход баримтлах журам”-ыг 1 дүгээр хавсралт, “Даатгуулагчид өндөр насны тэтгэвэр тогтоох насыг тодорхойлоход баримтлах журам”-ыг 2 дугаар хавсралт/

25 2019.01.19 25

Төрийн үйлчилгээний зарим албан тушаалын зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай

26 2019.01.30 57

Хурдан морины уралдааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

27 2019.03.06 97

Хөнгөлөлтийн хэмжээг тогтоох тухай

28 2019.05.22 201

Журам батлах тухай/Онцгой нөхцөл байдлын үед хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тусламж, дэмжлэг үзүүлэх журам/

29 2019.07.03 276

Төрийн үйлчилгээний албан тушаалын зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай

30 2019.11.28 420

Гадаадаас 2020 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай

31 2019.12.25 472

Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

32 2019.12.30 483

Журам батлах тухай/Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэний тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх журам/

33 2019.12.30 484

Журам батлах тухай/Зарим иргэний тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд баримтлах журам/

34 2020.01.22 25

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

35 2020.02.04 50

Журам батлах тухай/“Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам, “Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам”/

36 2020.02.12 59

Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг өөрчлөн байгуулах тухай

37 2020.02.12 60

Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай

38 2020.04.17 140

Журам батлах тухай/Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах журам/

39 2020.05.27 194

Журам батлах тухай/Нийгмийн халамжид хамрагдах иргэний хүсэлтийг цахим хэлбэрээр хүлээн авах, шийдвэрлэх журам/

40 2020.06.01 205

“Олон улсын хүүхдийн найрамдал-2” зуслан байгуулах тухай

41 2020.06.19 228

Журам батлах тухай/Оюутны цагаар хөдөлмөр эрхлэх журам/

42 2020.10.14 147

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн дүрэм батлах тухай

Дээш