Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна

Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 12 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл”-ийн дагуу Хүүхэд хамгааллын хуулийн төслийг шинэчлэн боловсруулж  Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон холбогдох бусад хууль, уг хуулийн төслийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн хуулийн төслийг боловсруулав.

Та бүхэн хуулийн төсөлтэй танилцан саналаа azjargal@mlsp.gov.mn цахим шуудангаар ирүүлнэ үү.

Хуулийн төсөл болон холбогдох баримт бичгийг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн төслийн танилцуулга
2 Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн үзэл баримтлал
3 Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
4 Дагалдан боловсруулсан хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслүүд
5 Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн үр дагаварын үнэлгээний тайлан
6 Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн төслийн тандан судалгаа
7 Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн төслийн үр нөлөөний судалгаа
8 Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн төслийн зардлын тооцоо
9 Засгийн газрын гишүүдийн ХХтХ-ийн төсөлд саналыг тусгасан байдал
10 Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг дагалдан боловсруулсан хуулийн тайлбар, танилцуулга
Дээш