ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /ДЭС ТҮШМЭЛ/

Зарлагдсан ажлын байр

Байгууллага

Дотоод нэгж

Албан тушаалын нэршил

Албан тушаалын ангилал зэрэглэл

Хариуцсан асуудал

Орон тоо

1

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Гүйцэтгэх

ТЗ – 6

Ахлах зохион байгуулагч

1

2

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Хүн амын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн хэлтэс

Гүйцэтгэх

ТЗ – 7

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

1

3

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Гэр бүлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Гүйцэтгэх

ТЗ – 7

Хүүхдийн эрх, хамгааллын бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

1

4

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Нийгмийн халамжийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Гүйцэтгэх

ТЗ – 7

Нийгмийн түншлэл, салбар дундын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

1

5

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Нийгмийн халамжийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Гүйцэтгэх

ТЗ - 8

Нийгмийн халамжийн бодлогын хэрэгжилт, тэтгэвэр, тэтгэмж хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

6

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Гүйцэтгэх

ТЗ – 7

Хөдөлмөрийн зах зээл, инноваци, элсэлт хариуцсан мэргэжилтэн

1

7

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Хуулийн хэлтэс

Гүйцэтгэх

ТЗ – 7

Хууль тогтоомж болон захиргааны хэм хэмжээний актын хэрэгжилт, хяналт шалгалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

1

8

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Бодлого, төлөвлөлтийн газар

Гүйцэтгэх

ТЗ - 8

Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаа, бодлогын баримт бичиг хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

9

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Гүйцэтгэх

ТЗ - 8

Тэтгэврийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://hh.csc.gov.mn/view/ce7175ac-cfb6-423d-8259-4c52faa42b9a холбоосоор орж авна уу

Дээш