ОНЦЛОХ АЖИЛ 16✅
Асрамжийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа хүүхдүүд болон насанд хүрэгсдийн хоол хүнс, хувцас, зөөлөн эдлэл, ариун цэврийн хэрэглэлийн зардлын хэмжээг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/188 дугаар тушаалаар баталсан.
Ингэснээр зорилтот бүлгийн иргэдэд төрөөс үзүүлэх үйлчилгээний санхүүжилт нэмэгдэж, асаргаа сувилгаа, үйлчилгээний чанар сайжрах нөхцөл бүрдэж байна.
Эдгээр зардлын хэмжээ 2012 оноос хойш нэмэгдээгүй байсан юм.
Дээш