ОНЦЛОХ АЖИЛ 12✅
Нийгмийн ажилтны системийг хөгжүүлж ашиглалтад оруулснаар:
✅Хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг илүү үр дүнтэй ажиллах нөхцөл бүрдсэн /Монгол Улсад Хүүхэд хамгааллын 728 хамтарсан баг ажиллаж байна/
✅Цаасаар хэвлэх, бүртгэх, архивлах шаардлагагүй болсон.
✅Нийгмийн ажилтны ажлын ачаалал хөнгөрсөн.
✅Нийгмийн ажилтнуудыг шаардлагатай төхөөрөмжөөр хангасан.
✅Айл өрхийн мэдээлэл болон нөхцөл байдлын үнэлгээг илүү бодитой гаргах боломжтой болсон.
✅Нийгмийн халамж, хамгааллын үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдсэн.
✅Мэдээллийн сан боловсронгуй болсон.
Энэ системийг нэвтрүүлэхэд дэмжиж ажилласан НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, буцалтгүй тусламжаар санхүүжүүлсэн Япон Улсын Засгийн газарт талархал илэрхийлье.
Дээш