Нийгмийн халамжийн 3 дугаар сарын тэтгэвэр, тэтгэмж, үйлчилгээний олголт
Нийгмийн халамжийн 3 дугаар сарын тэтгэвэр, тэтгэмж, үйлчилгээнүүдийг Иргэн Таны www.ehalamj.mn халамжийн нэгдсэн системд холбосон дансаар 11-ээс олгож эхэлсэн
Та гэртээ байж цахим банкыг сонгоорой.
Дээш