МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛ СУРГАЛТЫН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН I ХАГАС ЖИЛИЙН ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол сургалтын 2019-2020 оны хичээлийн жилийн I хагас жилийн тоон мэдээлэлийг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН СУРАЛЦАГЧДЫН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН I ХАГАС ЖИЛИЙН ТООН МЭДЭЭЛЭЛ /АЙМГААР/
2 МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН СУРАЛЦАГЧДЫН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН I ХАГАС ЖИЛИЙН ТООН МЭДЭЭЛЭЛ /МСҮТ-ийн ангилалаар/
3 МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН СУРАЛЦАГЧДЫН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН I ХАГАС ЖИЛИЙН ТООН МЭДЭЭЛЭЛ /НАС, ХҮЙСЭЭР/
4 МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БАГШ, АЖИЛЛАГЧДЫН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН I ХАГАС ЖИЛИЙН ТООН МЭДЭЭЛЭЛ
5 ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ /СТАТИСТИК МЭДЭЭ/
6 МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БАГШ, АЖИЛЛАГЧДЫН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН I ХАГАС ЖИЛИЙН ТООН МЭДЭЭЛЭЛ /АЙМАГААР/
7 МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БАГШ, АЖИЛЛАГЧДЫН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН I ХАГАС ЖИЛИЙН ТООН МЭДЭЭЛЭЛ /АЛБАН ТУШААЛААР/
Дээш