Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа

Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл"-ийн хүрээнд 2019 оны Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгааны хамрах хүрээг өргөжүүлэн зохион байгуулахад Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтэд дэмжлэг үзүүлж ажиллалаа.

Барометрийн өргөтгөсөн судалгаанд хамрагдалтын түвшинг өмнөх жилээс 38.5 хувиар нэмэгдүүлснээр хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийг гүнзгийрүүлэн судлах, судалгааны чанарыг сайжруулахад ач холбогдолтой болсон.


2019 оны Хөдөлмөрийн зах зээлийн барометрийн судалгааны үр дүнгийн тайланг монгол, англи хэл дээр бэлтгэн гаргасан.
Судалгааны тайлангийн бүрэн эхтэй монгол, англи хэл дээр эндээс танилцана уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Монгол
2 English
Дээш