ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

 “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4.2-т  заасныг үндэслэн гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тооны зарыг олон нийтэд мэдээлж байна.Холбогдох бусад төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид материалаа ирүүлэхийг урьж байна. 

Нэг. Тавигдах шаардлага
 
Монгол Улсын иргэн байх;
Эрүүгийн хуульд заасан авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр ял шийтгүүлж байгаагүй;
Сэтгэцийн өвчин, эмгэггүй;
Хуулийн дагуу цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэн үүргээ биелүүлсэн байх;
Төрийн жинхэнэ албанд зүй ёсоор томилогдсон байх
Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлагыг бүрэн хангасан байх;
Зарлагдсан албан тушаалтай адил төрлийн албан тушаалын адил ангилалд ажилладаг байх
 
Хоёр. Цахимаар ирүүлэх баримт бичиг
 
Төрийн албан хаагчийн анкет;
Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;
Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;
Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар;
Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;
Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /e-mongolia–аас татан авах/.
  
Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлд 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт орж төрийн албан тушаалд тавих тусгай шаардлага өөрчлөгдсөн тул тухайн албан тушаалын тодорхойлолтын “Туршлага” хэсэгт тавигдсан шаардлагад Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2.1, 23.2.2, 23.2.3 дахь заалтыг баримтлана.

Гурав. Материал хүлээн авах

Бүртгүүлэхээр ирүүлсэн иргэний хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг tserenlkham@mlsp.gov.mn цахим хаягаар 2024 оны 06 дугаар сарын 10-ний өдрийн 17:00 цаг хүртэл хүлээн авна.

Холбоо барих утас:261973

<

Байгууллага

Дотоод нэгж

Албан тушаалын нэр

Албан тушаалын төрөл

Түшмэлийн ангилал

Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл

Орон тоо

Албан тушаалын тодорхойлолт

1.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Хөдөлмөрийн бодлогын газар Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтэс

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хууль тогтоомж, хүн амын бүлгүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах шинжээч 

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-4

1

Татаж авах

2.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Хөдөлмөрийн бодлогын газар Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтэс

Бүс, орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого, төлөвлөлт, салбар дундын зохицуулалт хариуцсан шинжээч 

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-5

1

Татаж авах

3.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Хөдөлмөрийн бодлогын газар Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтэс

Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний хууль тогтоомж, бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

Гүйцэтгэх

Дэс

түшмэл

ТЗ-7

1

Татаж авах

4.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Нийгмийн хамгааллын бодлогын газрын Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Эрүүл мэндийн магадлалын зөвлөл, тэтгэмжийн даатгалын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч 

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-5

1

Татаж авах

5.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Нийгмийн хамгааллын бодлогын газрын Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Тэтгэврийн нөөц сан, хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

Гүйцэтгэх

Дэс

түшмэл

ТЗ-7

1

Татаж авах

6.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Нийгмийн хамгааллын бодлогын газрын Нийгмийн халамжийн хэлтэс

Нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээний бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч 

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-5

1

Татаж авах

7.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Нийгмийн хамгааллын бодлогын газрын Нийгмийн халамжийн хэлтэс

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний халамжийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Гүйцэтгэх

Дэс

түшмэл

ТЗ-6

1

Татаж авах

8.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Нийгмийн хамгааллын бодлогын газрын Нийгмийн халамжийн хэлтэс

Зорилтот өрх, иргэнд үзүүлэх халамжийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Гүйцэтгэх

Дэс

түшмэл

ТЗ-7

1

Татаж авах
 9  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам  Хүн амын хөгжлийн бодлогын газар  Ахмад настны хууль тогтоомж, бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч   Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-5

1

Татаж авах

10.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Хүн амын хөгжлийн бодлогын газар

Нийгмийн ажлын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-5

1

Татаж авах

11.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Хүн амын хөгжлийн бодлогын газрын Хүүхэд, гэр бүлийн хэлтэс

Хүүхдийн эрхийн хууль тогтоомж, бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч 

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-5

1

Татаж авах

12.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Хүн амын хөгжлийн бодлогын газрын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн хэлтэс

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хууль тогтоомж, бодлого, төлөвлөлт, олон улсын гэрээ, конвенц хариуцсан ахлах шинжээч 

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-4

1

Татаж авах

13.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Мэдээллийн технологи, статистикийн хэлтэс

Хүн ам зүй, хүн амын бүлгүүдийн статистик, судалгаа, мэдээлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Гүйцэтгэх

Дэс

түшмэл

ТЗ-6

1

Татаж авах

14.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Хүн амын хөгжлийн бодлогын газрын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн хэлтэс

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

Гүйцэтгэх

Дэс

түшмэл

ТЗ-6

1

Татаж авах

15.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хууль тогтоомжийн бодлогын хэрэгжилт, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-4

1

Татаж авах

16.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний хууль тогтоомжийн бодлогын хэрэгжилт, зохицуулалт хариуцсан шинжээч 

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-5

1

Татаж авах

17.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт, зохицуулалт хариуцсан шинжээч 

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-5

1

Татаж авах

18.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөнгөлөлт, тусламж, хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн бодлогын хэрэгжилт, зохицуулалт хариуцсан шинжээч 

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-5

1

Татаж авах

19.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, халамж, асрамжийн үйлчилгээний бодлогын хэрэгжилт, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн 

Гүйцэтгэх

Дэс

түшмэл

ТЗ-7

1

Татаж авах

20.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Хүн амын бүлгүүдийн хууль тогтоомжийн бодлогын хэрэгжилт, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-4

1

Татаж авах

21.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Хүүхэд, гэр бүлийн хууль тогтоомж, хөгжил, хамгааллын бодлогын хэрэгжилт, зохицуулалт хариуцсан шинжээч 

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-5

1

Татаж авах

22.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Мэдээллийн технологи, статистикийн хэлтэс

Салбарын цахимжилт хариуцсан шинжээч 

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-5

1

Татаж авах

23.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Салбарын хяналтын газар

Хөдөлмөрийн хяналтын бодлого төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч 

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-4

1

Татаж авах

24.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, Хөдөлмөрийн бодлогын дотоод аудит хариуцсан ахлах шинжээч

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-4

1

Татаж авах

25.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Салбарын хяналтын газар

Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа хариуцсан шинжээч 

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-5

1

Татаж авах

26.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

Гэр бүл, хүүхдийн хөгжил, хамгааллын бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан шинжээч

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-5

1

Татаж авах

27.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

Хөдөлмөр эрхлэлт, салбарын цахим бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Гүйцэтгэх

Дэс

түшмэл

ТЗ-6

1

Татаж авах

28.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Өргөдөл гомдол, архив хариуцсан мэргэжилтэн 

Гүйцэтгэх

Дэс

түшмэл

ТЗ-7

1

Татаж авах

29.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Ахлах зохион байгуулагч

Гүйцэтгэх

Дэс

түшмэл

ТЗ-8

1

Татаж авах

30.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс

Салбарын хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний актын хяналт-шинжилгээ, захиргааны хэм хэмжээний актын салбарын сан хариуцсан шинжээч

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-5

1

Татаж авах

31.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс

Салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврын судалгаа, шинжилгээ хариуцсан шинжээч 

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-5

1

Татаж авах

32.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс

Гэрээ, хэлэлцээр, салбарын хууль тогтоомжийн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн 

Гүйцэтгэх

Дэс

түшмэл

ТЗ-7

1

Татаж авах

33.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

Салбарын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, худалдан авах ажиллагаа, гэрээний хэрэгжилт хариуцсан шинжээч

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-5

1

Татаж авах

34.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс

Хөгжлийн байгууллагууд, Олон Улсын Хөдөлмөрийн байгууллага, олон талт хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах шинжээч 

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-4

1

Татаж авах

35.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс

НҮБ түүний төрөлжсөн байгууллагууд, олон талт хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Гүйцэтгэх

Дэс

түшмэл

ТЗ-6

1

Татаж авах

36.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс

Ёслолын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

Гүйцэтгэх

Дэс

түшмэл

ТЗ-7

1

Татаж авах

37.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Залуучуудын хөгжлийн хэлтэс бөгөөд Залуучуудын хөгжлийн үндэсний зөвлөлийн Ажлын алба

Залуучуудын хөгжлийн хууль тогтоомж, бодлого, төлөвлөлт, Залуучуудын хөгжлийн үндэсний зөвлөл хариуцсан шинжээч

Гүйцэтгэх

Ахлах

түшмэл

ТЗ-5

1

Татаж авах

38

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Залуучуудын хөгжлийн хэлтэс бөгөөд Залуучуудын хөгжлийн үндэсний зөвлөлийн Ажлын алба

Хууль тогтоомж, бодлогын хэрэгжилт, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Гүйцэтгэх

Дэс

түшмэл

ТЗ-7

1

Татаж авах

39

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Залуучуудын хөгжлийн хэлтэс бөгөөд Залуучуудын хөгжлийн үндэсний зөвлөлийн Ажлын алба

Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

Гүйцэтгэх

Дэс

түшмэл

ТЗ-7

1

Татаж авах

40

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Залуучуудын хөгжлийн хэлтэс бөгөөд Залуучуудын хөгжлийн үндэсний зөвлөлийн Ажлын алба

Залуучуудын хөгжлийн төв, иргэний нийгмийн байгууллага хариуцсан мэргэжилтэн

Гүйцэтгэх

Дэс

түшмэл

ТЗ-7

1

Татаж авах

41

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилтэн

Гүйцэтгэх

Дэс

түшмэл

 ТЗ-7  1 Татаж авах

42

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

 Дотоод үйл ажиллагаа, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн  Гүйцэтгэх

Дэс

түшмэл

 ТЗ-7  1  Татаж авах
Дээш