“Итгэлцүүр хэрэглэх тухай” Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалын төсөлд санал авч байна.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 22 дугаар зүйлийн 22.3 дахь хэсэгт “Итгэлцүүрийг хэрэглэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулсан журмыг хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална” гэж заасан.

Дээрх хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Итгэлцүүр хэрэглэх журам батлах тухай” Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалын төсөлд дараах агуулгыг тусган боловсруулав.

Та бүхэн Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалын төсөлтэй танилцан саналаа тус яамны Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт tserenbat@mlsp.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Хавсралт хэсгээс тогтоолын төсөл болон танилцуулгыг бүрэн эхээр нь татаж авна уу.


Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 “Итгэлцүүр хэрэглэх тухай” Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалын төслийн танилцуулга.
2 “Итгэлцүүр хэрэглэх тухай” Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалын төсөл
Дээш