Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын 2018-2022 оны үндэсний аудитын газрын тайлан, дүгнэлт
Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын 2018 оны үндэсний аудитын газрын тайлан, дүгнэлт
2 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын 2019 оны үндэсний аудитын газрын тайлан, дүгнэлт
3 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын 2021 оны үндэсний аудитын газрын тайлан, дүгнэлт
4 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын 2022 оны үндэсний аудитын газрын тайлан, дүгнэлт
Дээш